دستگاه خرماچین


این دستگاه جهت سهولت در برداشت, هرس و گرده افشانی درخت هایی هـمچون نـخل, نارگیل و ... که دارای ارتـفاع زیاد هستند بکار گرفته می شود.

بطور مـیانگین زمان لازم جهت بـرداشت هر درخت بسته به مهارت کارگران بین 15-10 دقیقه می باشد.

با اسـتفاده از ایـن دسـتگاه از ضـربه خـوردن مـحصول و به هدر رفتن و ریزش آن بر روی زمین جلوگیری شده و درصـد ضـایعات به حـد چـشمگیری کـاهش می یابد.

حداکثر توان مورد نیاز 10 قوه اسب

ظرفیت دستگاه 400 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع برداشت 15 متر

 

این دستگاه جهت سهولت در برداشت, هرس و گرده افشانی درخت هایی هـمچون نـخل, نارگیل و ... که دارای ارتـفاع زیاد هستند بکار گرفته می شود.

بطور مـیانگین زمان لازم جهت بـرداشت هر درخت بسته به مهارت کارگران بین 15-10 دقیقه می باشد.

با اسـتفاده از ایـن دسـتگاه از ضـربه خـوردن مـحصول و به هدر رفتن و ریزش آن بر روی زمین جلوگیری شده و درصـد ضـایعات به حـد چـشمگیری کـاهش می یابد.

حداکثر توان مورد نیاز 10 قوه اسب

ظرفیت دستگاه 400 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع برداشت 15 متر