دستگاه وجــین


این دستگاه به منظور از بین بردن علف های هرز(وجین کردن) بین ردیف های کشت در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیهای دستگاه:

قابلیت تنظیم فاصله بین تیغه ها برای انواع محصولات وبا فاصله کاشت مختلف

قابلیت وجین کردن همزمان چند ردیف کشت شده

قابلیت تنظیم عمق نـفوذ تیغه ها در زمین برای عـلفهای هـرزسطحی و ریشه دار