بازبینی


بازبینی
در این قسمت عملیات جداسازی میوه های بد و آسیب دیده انجام می شود به این صورت که با چرخاندن میوه ها به دور خود میوه معیوب شناسایی شده و توسط بازرس از خط خارج می شود.
همچنین برای ایجاد دقت بیشتر می توان دستگاه تشعشع را در این قسمت نصب کرد.

بازبینی
در این قسمت عملیات جداسازی میوه های بد و آسیب دیده انجام می شود به این صورت که با چرخاندن میوه ها به دور خود میوه معیوب شناسایی شده و توسط بازرس از خط خارج می شود.
همچنین برای ایجاد دقت بیشتر می توان دستگاه تشعشع را در این قسمت نصب کرد.