ضد عفونی کننده و بالابر


عملکرد این دستگاه به گونه ای است که می تواند میوه را در محلول قارچ کش غوطه ور کند تا تمام سطوح میوه در محلول قرار گیرد و همچنین سرعت حرکت میوه و دمای محلول قابل کنترل باشد (عملکرد گرما درمانی) و اگر این عملیات مورد نیاز است. در غیر این صورت میوه از بالای میز حرکت می کند و با محلول تماس پیدا نمی کند.

عملکرد این دستگاه به گونه ای است که می تواند میوه را در محلول قارچ کش غوطه ور کند تا تمام سطوح میوه در محلول قرار گیرد و همچنین سرعت حرکت میوه و دمای محلول قابل کنترل باشد (عملکرد گرما درمانی) و اگر این عملیات مورد نیاز است. در غیر این صورت میوه از بالای میز حرکت می کند و با محلول تماس پیدا نمی کند.