خشک کن افقی اول و دوم


اولین کوره برای خشک کردن رطوبت قبل از پاشیدن موم روی میوه قرار می گیرد و کوره دوم برای خشک کردن موم و تثبیت آن روی میوه پس از پاشش موم در قسمت نصب می شود.

اولین کوره برای خشک کردن رطوبت قبل از پاشیدن موم روی میوه قرار می گیرد و کوره دوم برای خشک کردن موم و تثبیت آن روی میوه پس از پاشش موم در قسمت نصب می شود.