سایز بندی


سایز بندی

جهت جداسازی میوه ها بر اساس حجم است که توسط خط کش های مدرج به راحتی قابل تنظیم است.
میوه پس از جداسازی توسط نوار نقاله هایی که در زیر هر سایز تعبیه شده است به بیرون منتقل می شود که می توان آن را در سبد خالی کرد یا به سیستم دستگاه بسته بندی متصل کرد.
این دستگاه قابلیت نصب چندین خروجی را با توجه به نیاز مصرف کننده دارد.

سایز بندی

جهت جداسازی میوه ها بر اساس حجم است که توسط خط کش های مدرج به راحتی قابل تنظیم است.
میوه پس از جداسازی توسط نوار نقاله هایی که در زیر هر سایز تعبیه شده است به بیرون منتقل می شود که می توان آن را در سبد خالی کرد یا به سیستم دستگاه بسته بندی متصل کرد.
این دستگاه قابلیت نصب چندین خروجی را با توجه به نیاز مصرف کننده دارد.