برس شستشو و برس خشک


در این قسمت با چرخاندن میوه روی برس های مخصوص و پاشیدن آب توسط نازل ها، میوه ها کاملا تمیز شده و به قسمت بازرسی منتقل می شوند و سپس آب و رطوبت باقی مانده روی میوه توسط برس خشک کن خشک می شود.

برس شستشو و برس خشک

در این قسمت با چرخاندن میوه روی برس های مخصوص و پاشیدن آب توسط نازل ها، میوه ها کاملا تمیز شده و به قسمت بازرسی منتقل می شوند و سپس آب و رطوبت باقی مانده روی میوه توسط برس خشک کن خشک می شود.