سایزر


بررسی اندازه
«دستگاه درجه بندی حجمی میوه با استفاده از برس چرخشی» قادر است میوه ها را بر اساس حجم (قطر میوه) جدا کند. یکی از الزامات طبقه بندی میوه ها قبل از عرضه به بازار، طبقه بندی آنها بر اساس وزن یا اندازه است. دستگاه سایزینگ میوه ها را به صورت اتوماتیک و تک تک با کیفیت و تناژ مناسب از نظر اندازه و ابعاد جدا می کند. استفاده از این دستگاه آسان است و به تعداد کمی کارگر نیاز دارد. یکی دیگر از مزایای آن عدم تماس کارگر با میوه و جلوگیری از انتقال آلودگی به میوه است.
سایزر دارای قابلیت افزایش تعداد خطوط جداکننده و قابلیت تنظیم دستگاه برای میوه از قطر 1 تا 25 سانتی متر می باشد. مصرف انرژی پایین، صدای کارکرد پایین، قابل حمل و قابل اتصال به ماشین های مربوطه مانند ماشین لباسشویی و واکس و ضدعفونی کننده های میوه (سورتیشن) می باشد.

بررسی اندازه
«دستگاه درجه بندی حجمی میوه با استفاده از برس چرخشی» قادر است میوه ها را بر اساس حجم (قطر میوه) جدا کند. یکی از الزامات طبقه بندی میوه ها قبل از عرضه به بازار، طبقه بندی آنها بر اساس وزن یا اندازه است. دستگاه سایزینگ میوه ها را به صورت اتوماتیک و تک تک با کیفیت و تناژ مناسب از نظر اندازه و ابعاد جدا می کند. استفاده از این دستگاه آسان است و به تعداد کمی کارگر نیاز دارد. یکی دیگر از مزایای آن عدم تماس کارگر با میوه و جلوگیری از انتقال آلودگی به میوه است.
سایزر دارای قابلیت افزایش تعداد خطوط جداکننده و قابلیت تنظیم دستگاه برای میوه از قطر 1 تا 25 سانتی متر می باشد. مصرف انرژی پایین، صدای کارکرد پایین، قابل حمل و قابل اتصال به ماشین های مربوطه مانند ماشین لباسشویی و واکس و ضدعفونی کننده های میوه (سورتیشن) می باشد.