دسـتگاه بـسته بـندی مـیوه


شناخت و کاربرد :

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک که با افزایش راندمان تا 5 برابر نوع دستی قادر است در ساعت 3-10 تن میوه را بسته بندی کند.این دستگاه با کمترین آسیب میوه را در مسیرهای مشخص انتقال داده و پس از بسته بندی به بیرون هدایت می کند.

مزایا :

-کم کردن نیروی انسانی

-حمل جعبه های خالی توسط کانوایرو در دسترس بودن برای اپراتور

-نیاز به فضای کمتر

-ظرافت در کار انجام شده

-دارای تابلو مرکزی مجهز به اینورتر جهت تنظیم سرعت دستگاه

-پایین آوردن هزینه انرژی (

 

-سرعت بالا در بسته بندی (مدیریت زمان)