واکس


 

طراحی نازل ها و برس های مخصوص و همچنین قابلیت تنظیم میزان واکس پاشیده شده بر روی میوه باعث شده تا تمامی سطوح میوه به مقدار لازم واکس آغشته شود.

واکس

طراحی نازل ها و برس های مخصوص و همچنین قابلیت تنظیم میزان واکس پاشیده شده بر روی میوه باعث شده تا تمامی سطوح میوه به مقدار لازم واکس آغشته شود.