وان اولیه


این قسمت از ورق فولادی ضد زنگ و نورد آلومینیوم ساخته شده است، طراحی خاص مخزن این قابلیت را دارد که تمامی میوه ها را به قسمت آسانسور منتقل کند تا از ماندن بیش از حد میوه در آب جلوگیری شود.
در این روش تخلیه میوه به داخل حوضچه آب از آسیب رسیدن به میوه ها جلوگیری می کند.

وان اولیه

این قسمت از ورق فولادی ضد زنگ و نورد آلومینیوم ساخته شده است، طراحی خاص مخزن این قابلیت را دارد که تمامی میوه ها را به قسمت آسانسور منتقل کند تا از ماندن بیش از حد میوه در آب جلوگیری شود.
در این روش تخلیه میوه به داخل حوضچه آب از آسیب رسیدن به میوه ها جلوگیری می کند.